Družstevní desatero.

aneb - základní informace a doporučení pro členy bytového družstva Hulvácká
  1. Dodržuj základní povinnosti člena bytového družstva, tj. řádně a včas platit poplatky spojené s užíváním bytu a účastnit se členských schůzí. Umožníš tím realizovat opravy a investice včas a v požadovaném rozsahu, jakož i řádné fungování družstva.
  2. Uvědom si, že majitelem domu, kde bydlíš, jsi prostřednictvím družstva i Ty. K majetku se chovej jako hospodář - se všemi právy ale i povinnostmi. Nebuď lhostejný k jeho stavu. Uvědom si, že každá škoda, která na něm vznikne z jiných než pojistných událostí, bude placena z prostředků družstva - tedy i z Tvých peněz. Všímej si, kdo se pohybuje po domě - zamezíš poškození majetku a krádežím.
  3. Zateplením domu a výměnou oken se byt stává hermeticky uzavřeným prostorem. Aby nedocházelo k tvorbě plísní uvnitř bytů, tedy ke znehodnocení Tvého majetku, je třeba dostatečným větráním odstraňovat vzdušnou vlhkost a udržovat minimální teplotu 16 oC (stupeň 2 na regulačním ventilu ÚT).
  4. Ve vývěskách jednotlivých vchodů jsou k dispozici telefonní čísla firem, s nimiž má družstvo smlouvu na práce k odstranění závad a poruch (voda, ústřední topení, plyn, elektro). Náklady na odstranění závad na ústředním topení a plynovém rozvodu hradí v plném rozsahu družstvo; v případě vody a elektřiny hradí družstvo náklady pouze u závad zjištěných na rozvodu až po vodoměr, v případě elektro po vnitřní jističe. K odstranění závad na ústředním topení, plynu, vody po vodoměr a elektřiny po vnitřní jističe (s úhradou všech nákladů ze strany družstva) musí nájemník povolat smluvní firmu, v případě závad na rozvodu vody za vodoměrem a závad elektro za vnitřními jističi (včetně) může nájemník povolat libovolný oprávněný subjekt, náklady hradí sám.
  5. K odběru televizního signálu ze společné televizní antény (STA) smí být použit pouze typizovaný účastnický svod s příslušnými koncovkami (koaxiální kabel 75 Ω). V případě digitalizace to platí dvojnásob. Rovněž jakékoliv “kutilské“ zásahy do vývodových krabic STA nejsou přípustné. V obou případech dochází k výraznému snížení kvality signálu, či jeho ztrátě, v bytech pod takovým účastníkem.
  6. Veškeré zásahy do stavební konstrukce domu (včetně rekonstrukcí bytového jádra, výměny kuchyňské linky, apod.), včetně rozvodu médií, je možné provádět až po schválení písemné žádosti nájemníka ze strany představenstva družstva a to pouze v ohlášeném rozsahu. Je třeba dbát na to, aby tyto práce byly co nejméně zatěžující pro ostatní nájemníky co do čistoty a hluku. Zásahy do opláštění domu (instalace satelitních antén), konstrukce lodžií a oken a do rozvodů médií může provádět pouze subjekt s příslušným oprávněním a znalostmi!
  7. Ukládání odpadu mimo kontejnery k tomu určené může být a bývá městskou policí posuzováno jako přestupek a následně trestáno pokutou. Nadrozměrný odpad (staré chladničky, sanitární keramiku či nepotřebný nábytek) je nutné odvézt na vlastní náklady do sběrného dvora, případně uložit do velkoobjemového kontejneru (je-li k dispozici). Při dočasném uložení tohoto odpadu ve sklepních prostorách je nutné respektovat bezpečnostní a požární předpisy, jakož i zachovat přístup k ventilům stoupaček ústředního topení a rozvodům vody a plynu.
  8. Neparkuj svůj automobil přímo před jednotlivými vchody do domů (netýká se zastavení), bráníš tak případnému příjezdu vozidel hasičů, zdravotní záchranné služby, policie, pečovatelů o seniory, či subjektů provádějících odstraňování poruch.
  9. Neobtěžuj své okolí nadměrným hlukem, jako je hlasitý poslech televize či hudby; uvědom si, že Tvůj soused může mít malé děti, nebo být nemocen. Snaž se minimalizovat hluk při případných opravách nebo úpravách, vrtání do panelů, apod., zejména ve dnech volna.
  10. Ve svém okolí udržuj čistotu. K ostatním nájemníkům se chovej tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě. Uvědom si, že v domě nebydlíš sám a že slušnost nic nestojí. K tomu veď i své potomky.

* představenstvo bytového družstva Hulvácká *
:: Zavřít okno ::